Wanneer een beugel dragen en hoe lang: advies van professionals (2023)

Schrijver:Bart van Ommen– ⏱ 6 minuten

Fysiotherapeuten en orthopedisten krijgen bij bijna alle orthesen de vraag: "Hoe lang moet ik de orthese dragen en wanneer?" Er zijn in principe geen vaste regels voor hoe lang en wanneer een orthese gedragen moet worden. Deze inschatting wordt gemaakt per situatie en per persoon. In dit artikel beantwoorden we deze vraag. Gebaseerd op onze kennis van steunzolen en de ervaringen van zorgprofessionals die met onze producten werken.

Kort antwoord:

De daadwerkelijke gebruikstijd is sterk afhankelijk van de klacht. Als je een chronische aandoening hebt, is de zwangerschap ook vaak chronisch. Dit betekent niet dat u de brace 24 uur per dag moet dragen. Als uw mobiliteitsproblemen tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een blessure, is het raadzaam een ​​spalk te dragen totdat de problemen zijn verholpen. In bepaalde situaties kan het echter ook raadzaam zijn om de orthese preventief te gebruiken, bijvoorbeeld bij langdurige sportbeoefening.

Hoe lang moet ik het apparaat gebruiken?

Wanneer moet ik een beugel dragen?

Moet ik de brace ook 's nachts dragen?

Hoe worden remmen uitgefaseerd?

Het verschil tussen een sportorthese en een "gewone" orthese

Hoe weet je welk apparaat je moet gebruiken?

Hoe lang moet ik het apparaat gebruiken?

Hangt het ervan af of u een chronische bewegingsstoornis of een tijdelijke bewegingsstoornis heeft? Chronisch betekent dat het bewegingsprobleem niet meer geneest, bijvoorbeeld een instabiele knie door een gescheurde kruisband (niet geopereerd), artrose en vocht in de benen. Onder tijdelijke bewegingsstoornissen verstaan ​​we bijvoorbeeld sportblessures, verstuikingen, verrekkingen, een botbreuk of een geblesseerd gewricht.

Advies bij een tijdelijk bewegingsprobleem

Een orthese voor tijdelijk ongemak kan meerdere doelen dienen:

  1. Volledig blok van (bepaalde) gewrichtsbewegingen
  2. Beperking van gewrichtsbewegingen (specifiek)
  3. Oefen druk uit rond het gewricht

Daarom is het kiezen van het juiste apparaat hiervoor van groot belang. Een brace moet lang genoeg gedragen worden, anders herstelt het gewricht mogelijk niet volledig. Als de pijn drastisch afneemt, kunt u het gebruik van de brace geleidelijk afbouwen. "Gemiddeld duurt het 14 dagen", zegt hand- en polstherapeut Bennie de Jonge.lees dit artikelKen de verschillende soorten armbanden.

Advies bij chronische bewegingsstoornissen

Bij chronische bewegingsstoornissen dient een orthese uw dagelijkse activiteiten te ondersteunen. De aard van uw activiteiten in combinatie met uw medische aandoening bepaalt welk type brace het beste bij u past. Daarom worden deze orthesen chronisch gedragen, vaak als reactie op pijn.

Wanneer moet ik een beugel dragen?

Ervan uitgaande dat je niet van een beugel hoeft te leven. Daarmee bedoelen we dat niet iedereen de hele dag een beugel hoeft te dragen. Een vervoersadvies verschilt van persoon tot persoon en is maatwerk. Een gezondheidsprofessional kan u hierbij helpen de juiste beslissingen te nemen. De gebruiksaanbeveling hangt af van het type bewegingsstoornis, de activiteiten, de intensiteit van de pijn en de persoon.

soort bewegingsstoornis

Ook hier hebben we het over een tijdelijke of chronische aandoening. Bij tijdelijke aandoeningen is het meestal aan te raden om de orthese vele uren per dag te dragen. Afhankelijk van de klachten is het raadzaam om de spalk 's nachts te dragen. Bij tijdelijke mobiliteitsproblemen raden we aan om zoveel mogelijk het advies van de arts op te volgen voor een goed en snel resultaat. Bij chronische aandoeningen dient de orthese om (betere) dagelijkse activiteiten mogelijk te maken. Hier geldt een transportadvies op maat.

De activiteiten

Bepaal zelf wanneer je last hebt van je bewegingsproblemen. Dit kan een gevoel van pijn zijn, maar ook een gevoel van instabiliteit, zwelling in een gewricht of ander ongemak in en rond het gewricht. Als u ongemak ervaart, overweeg dan om een ​​beugel te dragen.

Pijn intensiteit

Counseling is vaak gebaseerd op pijn. Hetzelfde geldt voor het gebruik van beugels. Dit advies geldt over het algemeen meer voor chronische aandoeningen en minder voor tijdelijke aandoeningen. De brace wordt meestal gedragen tijdens specifieke activiteiten waarbij pijn u tegenhoudt. Denk bijvoorbeeld aan rugpijn door gewichtheffen, kniepijn door lopen of duimpijn door computeren.

sterf persoon

Het is zeker geen onbelangrijk aspect. Wat voor persoon ben je en hoe voel je je als je een beugel hebt? Er is maar één manier om daar achter te komen, en dat is door een tijdje een beugel te dragen. Stel uzelf de vraag: "Wanneer is de orthese voor mij een meerwaarde en wanneer niet?" Dit bepaalt ook wanneer u de brace graag draagt. Kijk niet alleen naar de activiteit zelf, maar ook naar pijn en vermoeidheid na de activiteit. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan u helpen de juiste beslissing te nemen voor uw aanvraag.

Moet ik de brace ook 's nachts dragen?

Het overgrote deel van de huishoudelijke apparaten is bedoeld om voornamelijk overdag te worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om de orthese 's nachts uit te doen, omdat het gewricht dan kan ontspannen. Er zijn echter speciale apparaten waarbij het raadzaam is om het apparaat overdag en 's nachts te gebruiken. Pols- en duimorthesen zijn daar een voorbeeld van. Dit doen ze om te voorkomen dat je 's nachts verkeerde bewegingen maakt. Een goed voorbeeld zijn apparaten voor carpaal tunnel syndroom. Daarnaast zijn er ook een aantal apparaten die alleen 's nachts gebruikt mogen worden. Dit zijn apparaten die een specifiek symptoom behandelen, zoals achillespeesontsteking. Hierbij helpt de orthese uw pees 's nachts gestrekt te houden en daardoor sneller en beter te herstellen. Informatie over het gebruik van de orthese vindt u in de orthesehandleiding of raadpleeg een arts.

Hoe worden remmen uitgefaseerd?

Dit geldt voor het tijdelijk gebruik van sleutels. Het is van groot belang dat u de slijtage van de brace niet te snel afbouwt. Uw gewricht is gewend aan de druk en ondersteuning van de brace. Over het algemeen kunt u de brace het beste niet meer dragen tijdens rust of lichte activiteit. Lukt het zonder pijn, dan kunt u de brace een dag proberen te dragen. Als u echter zware inspanningen levert, is het aan te raden om de brace preventief te dragen.

Mijn advies is om de brace zo lang mogelijk te dragen totdat deze tegen je begint te werken. Als je meer last hebt van de brace, heb je hem genoeg gedragen'' - Hand- en polstherapeut Bennie de Jonge

lees hierHet volledige interview met hand- en polstherapeut Bennie de Jonge

Het verschil tussen een sportorthese en een "gewone" orthese

Het verschil tussen een sportorthese en een orthese voor dagelijks gebruik zit vooral in het materiaal waarvan de orthese is gemaakt en hoe deze werkt. Een sportbandage is meestal gemaakt van neopreen, dit materiaal zorgt voor een goede vochtafvoer. Dit elastische materiaal wordt ook gebruikt in kleding voor watersporten, omdat het geen ongemak veroorzaakt als het nat wordt. Een orthese voor dagelijks gebruik bestaat uit andere materialen die minder goed water afvoeren. Deze stoffen zijn zachter en daardoor comfortabeler op de huid als deze droog blijft.

Er zijn verschillende soorten orthesen voor dagelijks gebruik, namelijk: compressie-, semi-rigide en rigide orthesen. Ga voor meer informatie over de verschillende soorten sleutels naarzie artikel. Sportbandages kunnen bewegingen echter minder beperken, anders is sporten niet mogelijk. Semi-rigide en rigide orthesen zijn bijna nooit verkrijgbaar als sportorthesen. Vrijwel alle sportbandages werken door middel van compressie en worden soms ondersteund. Voor meer informatie over compressieverbanden, ziezie dit artikelIn veel gevallen is het ook niet aan te raden om te gaan sporten als je een (half)stijve orthese nodig hebt, aangezien deze orthesen vooral bedoeld zijn voor ernstige ongemakken.

Een sportbrace wordt vaak preventief gebruikt nadat de blessure grotendeels genezen is. Na een blessure kan het gewricht lange tijd zwak zijn, waardoor de kans op een tweede blessure groot is. Om deze tweede blessure te voorkomen, kunnen sportorthesen worden gebruikt lang nadat de pijn is verdwenen.

“Het is aangetoond dat er een verhoogd risico is op herhaling van een blessure tot een jaar na een blessure. Daarom kan een orthese mensen ook helpen om sneller weer te gaan sporten.” Sportfysiotherapeut Michael Kappers – Gezondheidscentrum Haarlemmermeer

Hoe weet je welk apparaat je moet gebruiken?

Dit artikel behandelt praktische zaken over het apparaat. Bij het kiezen van de juiste orthese staat of valt alles. Een die past bij jou en jouw situatie. Omdat er een groot aanbod is en dit vaak onderschat wordt, hebben wij de Bracewijzer ontwikkeld. Een tool die u aan de hand van specifieke vragen helpt bij het kiezen van het juiste type brace voor uw klachten en situatie. Start Bracewijzer met onderstaande knop.

Kies de juiste ondersteuning

Wanneer een beugel dragen en hoe lang: advies van professionals (1)

Bart van Ommen

Het kiezen van het juiste apparaat voor uw aandoening en situatie is geen gemakkelijke taak. Daarom beschouwen wij het als leverancier als onze plicht om onze kennis van huishoudelijke apparaten met u te delen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. De orthese die het beste bij u past en die u het beste ondersteunt bij uw activiteit.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 05/02/2023

Views: 6699

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.